Detalls
DatesProperament noves dates
LlocMontessori Palau Girona


El curs Fonaments Montessori i Educació Infantil introdueix la filosofia i la pedagogia Montessori i la seva aplicació en l’etapa d’educació infantil. Els temes tractats són: tendències humanes, els quatre plans de desenvolupament, la ment absorbent, els períodes sensitius, la independència, la llibertat i la disciplina, la normalització, el desenvolupament social, l’ambient preparat, l’adult preparat, la ment matemàtica i l’observació. S’ofereix una visió general de totes les àrees del currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys que serveix de base per al treball que es desenvoluparà durant la resta del màster. Hi ha també classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials i les observacions de nens de 3 a 6 anys.

A professors, pedagogs, psicòlegs o qualsevol professional interessat en l’autodesenvolupament de l’infant i la pràctica d’un guia Montessori de 3 a 6 anys.

Ser major de 18 anys i tenir un grau universitari. El curs està obert a altres persones sense títol universitari que no podrien rebre el diploma oficial de postgrau, però sí el certificat oficial AMI i un certificat de la universitat.

  • Per ajudar al descobriment de l’infant i comprendre el treball del nen del primer pla de desenvolupament.
  • Comprendre el treball de l’adult Montessori per desenvolupar hàbits d’observació i autoreflexió i preparar-se per a l’art de l’ensenyament Montessori. Això inclou desenvolupar moviments controlats i precisos, formes apropiades de parlar i escoltar, i una actitud de respecte cap al nen, així com adoptar el paper col·laboratiu de l’adult en l’autoconstrucció de l’infant.
  • Comprendre els principis clau relacionats amb el desenvolupament del moviment; el refinament dels sentits; el desenvolupament de la intel·ligència; el desenvolupament del llenguatge; el desenvolupament de la voluntat; el cicle de treball individual; la integració de la personalitat i la normalització; l’obediència; la independència; la llibertat i la disciplina, i la cohesió social.
  • Introduir els principis essencials de la pedagogia Montessori.
  • Donar suport a la comprensió de la base per a un desenvolupament òptim del nen de 6 a 12 anys creat a través de l’experiència a l’aula de 3 a 6 anys, i destacar-ne la rellevància per al mestre de l’etapa 6-12, particularment quan es treballa amb nens del segon pla que tenen alguna mancança en algun aspecte.

Bases teòriques Montessori i la seva concreció a l’etapa de 3 a 6 anys

El curs de fonaments proporciona una comprensió bàsica de la teoria essencial del desenvolupament i els principis pedagògics bàsics aplicats a l’educació Montessori. Aquests elements essencials i la seva concreció al primer pla de desenvolupament del nen seran una base per entendre el nen del segon pla de desenvolupament. Es podrà entendre millor el nen de 6 anys que arriba a l’aula de 6 a 12 anys, i tenir la base necessària per entendre les expectatives que s’integren en l’entorn dels 6 als 12 anys.

Els temes tractats són: tendències humanes, els quatre plans del desenvolupament, la ment absorbent, els períodes sensitius, la independència, la llibertat i la disciplina, la normalització, el desenvolupament social, l’ambient preparat, l’adult preparat, la ment matemàtica i l’observació.

S’hauran de realitzar unes hores d’observació de nens de 3 a 6 anys i entregar els resums i apunts personals.

Aquesta assignatura és susceptible de convalidació si s’acredita el Diploma AMI de 3 a 6 anys o un certificat AMI de finalització d’un curs de Fonaments Montessori de 6 a 12 anys.

Aproximació al treball amb nens en un ambient Montessori de 3 a 6 anys

Es descriu el desenvolupament de les capacitats instrumentals de lectoescriptura, de l’adquisició d’habilitats motrius, de la ment matemàtica i de les adaptacions a la cultura a través del desenvolupament de la pròpia independència. Es proporciona una introducció teòrica a les quatre àrees principals de l’ambient de 3 a 6 anys i als principals elements i materials per entendre com continua el seu treball en 6 a 12 anys: vida pràctica, sensorial, llenguatge, matemàtiques i les extensions culturals que s’hi inclouen (art, música, ciència, geografia, biologia, geometria, història, etc.). S’emfatitza una descripció general d’activitats i materials que s’ofereixen al nen, establint connexions amb el treball en l’etapa del 6 a 12 anys i la seva rellevància per a l’ensenyament a primària.

Es pretén connectar el nen del segon pla de desenvolupament amb les activitats que s’han desenvolupat a l’aula de 3 a 6 anys, així com identificar i resoldre les bases per a l’aprenentatge que falten.

S’hauran de realitzar observacions de nens de 3 a 6 anys i entregar els resums i apunts personals.

Aquesta assignatura és susceptible de convalidació si s’acredita el Diploma AMI de 3 a 6 anys o un certificat AMI de finalització d’un curs de Fonaments Montessori de 6 a 12 anys.

Els estudiants assistiran cada dia a classes teòriques sobre la pedagogia Montessori que inclouen demostracions pràctiques amb els materials. Les lliçons es desenvoluparan en una aula especialment preparada i equipada amb tota la infraestructura necessària per a treballar de forma individual i en grup.

L’assistència a aquestes lliçons (mínim 90%) és indispensable per poder rebre el certificat oficial. S’assignaran lectures i es faran debats al voltant de la teoria i la pràctica.

Es faran demostracions d’ús dels materials d’autodesenvolupament i pràctiques supervisades amb els materials.

S’hauran de fer unes observacions d’ambients Montessori i presentar dos informes d’observació per escrit.

S’espera que l’estudiant lliuri un àlbum, que inclourà notes teòriques i pràctiques de la teoria Montessori, notes sobre les activitats i els materials d’un ambient preparat de 3 a 6 anys i un article escrit, d’aproximadament 1500 paraules d’extensió, amb el títol «Les característiques del desenvolupament de l’infant de tres a sis anys».

Es durà a terme una avaluació contínua i una de final, mitjançant la certificació i qualificació dels requisits del curs:

  • L’assistència mínima és del 90%.
  • Participació activa en les lliçons i debats.
  • Realització de les observacions i lliurament dels informes corresponents.
  • Lliurament de l’àlbum amb les notes i els continguts del curs.
  • Lliurament d’un treball d’unes 1500 paraules sobre les característiques del desenvolupament d’un nen de 3 a 6 anys.

Aquests coneixements tenen un gran valor i reconeixement en qualsevol treball relacionat amb nens.